/ GWARANCJA /

Technologia produkcji frontów meblowych NJUFRONT

Fronty meblowe NJUFRONT produkowane są z płyty MDF grubości 16mm (panele maskujące z płyty MDF 10mm), pokrytej wysokiej jakości lakierem barwiącym. Technologia ta pozwala na uzyskanie dowolnego koloru z wzorników kolorystycznych NCS lub RAL. Fronty lakierowane Njufront wykonywane są w satynowym wykończeniu powierzchni (cennik dostępny na stronie njufront.pl). Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykończenia powierzchni frontów gładkich w wysokim połysku (ceny na zapytanie). Fronty meblowe Njufront produkowane są w niedomiarze 3mm, co oznacza, że do szafki o wymiarze 600x600mm, front będzie miał wymiar 597x597mm. Fronty meblowe NJUFRONT można stosować w meblach kuchennych, łazienkowych oraz biurowych i pokojowych. Warunkiem utrzymania wysokiej żywotności naszych wyrobów jest zastosowanie się do przedstawionych poniżej zasad ich użytkowania i konserwacji.

Warunki przechowywania:
W czasie magazynowania fronty i panele maskujące NJUFRONT powinny być:
– zabezpieczone przed długotrwałym bezpośrednim działaniem światła słonecznego
– przechowywane w pomieszczeniach czystych i niezapylonych
– zabezpieczone np. pianką poliuretanową w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Długie fronty i panele maskujące powinny być składane w pozycji zapobiegającej ich odkształceniu się.

Zasady i sposoby użytkowania i konserwacji
1. Powierzchnie frontów MDF należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką z mikrofibry przy zastosowaniu łagodnych środków czyszczących.
2. Do czyszczenia frontów nie należy używać detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, twardych gąbek oraz płynów i past zawierających środki ścierne.
3. Zanieczyszczenia powierzchni frontów substancjami mocno barwiącymi jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda czy innych, powstałe podczas eksploatacji należy niezwłocznie usunąć.
4. Fronty powinny być właściwie zamontowane (przy użyciu odpowiedniej liczby zawiasów lub okuć) i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Jeżeli fronty zamontowane są w kuchni w pobliżu pochłaniacza (okapu), to w czasie gotowania powinien on być włączony.
6. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby po otworzeniu szafki front nie znajdował się bezpośrednio pod włączonym halogenem, gdyż emituje on bardzo wysoką temperaturę co grozi uszkodzeniem frontu.
7. W przypadku, gdy w kuchni znajduje się zmywarka, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji jej użytkowania. Niedopuszczalne jest pozostawienie zmywarki z uchylonymi lub otwartymi drzwiczkami po zakończeniu cyklu zmywania, celem szybszego wysuszenia naczyń. Częste poddawanie frontów działaniu pary wodnej o wysokiej temperaturze może prowadzić do uszkodzenia frontu i utraty gwarancji.
8. W przypadku piekarników starszej generacji (bez systemu chłodzenia) lub emitujących zbyt wysoką temperaturę (powyżej 70 °C), przy montażu należy uwzględnić (wyeliminować) negatywne skutki oddziaływania wysokiej temperatury. Można to uzyskać np. przez zwiększenie odległości między frontami a urządzeniem lub poprzez umieszczenie pomiędzy piekarnikiem i boczną krawędzią frontu „ekranów” (np. z płyty wiórowej).
9. Tak jak w przypadku zmywarki, niedopuszczalne jest pozostawianie uchylonych lub otwartych drzwi rozgrzanego piekarnika.

Warunki gwarancji
1. Producent ponosi odpowiedzialność za swoje produkty przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży
2. Producent nie odpowiada za wady powstałe na skutek:
– niewłaściwego przechowywania, montażu i użytkowania oraz konserwacji wyrobu
– działania wysokich temperatur przekraczająch wytrzymałość termiczną frontu
– poddania gotowego frontu dalszej obróbce powodującej naruszenia jego struktury wew. (np.: przecięcia, frezowania).
3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia powierzchni wyrobu niezwłocznie po jego zakupie. Reklamacje dotyczące zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych zgłoszone w późniejszym terminie nie będą uwzględnione.
4. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni frontu drobnych niedoskonałości w powłoce lakierniczej o średnicy do 3 mm i ilości do 1 szt./m2
5. Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych frontów wynosi +/- 1 mm.
6. Reklamacji nie podlegają fronty, których stan wskazuje na nadmierne działanie wody lub wilgoci.
7. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami reklamacji oraz zasadami przechowywania, użytkowania i konserwacji wyrobu.
8. W przypadku innych zaistniałych, a nieopisanych tutaj sytuacjach, mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
9. Wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy Producentem a Odbiorcą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Producenta.

NJUFRONT fronts manufacturing technology

NJUFRONT fronts are being manufactured from 16-mm thick MDF (cover panel from 10-mm MDF), covered with high-quality coloring lacquer. This technology allows us to obtain any color from NCS or RAL palette. Njufront lacquered fronts present satin finished surface (price list available at www.njufront.pl). On a special order, smooth fronts surfaces can be finished in high gloss (prices on request). Njufront fronts are under-measured 3mm, which means that a front for a 600x600mm cabinet will have a size of 597x597mm. Our Njufront fronts can be installed in furniture used in kitchens, bathrooms, offices and rooms. In order to ensure long life of our products it is necessary to use and maintain them in accordance with the following rules.

Storage conditions
For the time of storage Njufronts fronts and panels should be:
– protected against extended direct exposition to sunlight; – stored in rooms which are clean and dust-free.
– secured with using e.g. polyurethane foam to protect them against mechanical damage
Long fronts and panels should be storage in right position to prevent its deformation.

Rules and methods of usage and maintenance
1. Surfaces of MDF fronts should be regularly cleaned with soft and moist microfiber cloth, and gentle cleaning detergents.
2. The fronts should not be cleaned with heavy-duty detergents, or solvents, hard sponges and abrasive liquids or pastes.
3. If the front surface, in course of its usage, is stained with a colouring substance like tea, coffee, red wine, curry spice, mustard and others, the latter should be immediately removed.
4. The fronts should be properly mounted (using an adequate number of hinges or fittings) and used in compliance with their purpose.
5. If the front is mounted in the kitchen near an extractor hood, the latter appliance should be on while cooking continues.
6. It is extremely important to remember that when a cabinet is open the front should not be positioned directly below an operating halogen lamp, since it emits very high temperature which can damage the front.
7. If the kitchen is equipped with a dishwasher, the appliance must at all times be used in accordance with instructions. The dishwasher door must never be left open after the washing cycle is completed (e.g. to speed up the process of drying the dishes). If fronts are frequently exposed to hot water vapour they may be damaged, and the user loses entitlement to manufacturer’s guarantee.
8. In the case of older generation ovens (with no cooling system) or those emitting excessively high temperature (over 70 °C), during assembly it is necessary to take into account (eliminate) the negative effects of high temperature. This may be achieved by increasing the distance between the fronts and the appliance or by placing “screens” (e.g. made of chipboard) between the oven and the side edge of the front.
9. Like in the case of a dishwasher, the door of a hot oven must never be left open.

Guarantee terms and conditions
1. The Manufacturer provides a guarantee for its products for the period of 24 months from the date of sale for varnished and veneered fronts.
2. The Manufacturer is not liable for defects resulting from: – inadequate storage, assembly, use and maintenance of the product,
– exposure to high temperatures exceeding thermal resistance of the front,
– subjecting the finished front to further processing causing damage to its internal structure (including, but not limited to, cutting, milling).
3. The Customer shall inspect the surface of the product immediately after its purchase. Complaints relating to scratches or mechanical damage submitted at a later time will not be recognized.
4. Due to technological conditions of the front surface may contain little irregularities in paint coating up to 3 mm diameter wide, in amount 1 per 1m2 of the front surface.
5. The permissible tolerance of the dimensions in straight fronts is +/- 1 mm.
6. The Manufacturer shall not recognize complaints related to fronts whose condition is excessively affected by water or moisture.
7. The Customer is obliged to know the terms of making complaints, as well as the rules of product storage, usage and maintenance.
8. Other cases, which have not been specified herein, are subject to relevant provisions of the civil law.
9. All disputes resulting from cooperation between the Manufacturer and the Buyer shall be resolved by courts having jurisdiction over the registered seat of the Manufacturer.