/ REGULAMIN /

Regulamin www.njufront.pl oraz warunki realizacji zamówienia.

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki podmiotów świadczących i korzystających z usług za pośrednictwem serwisu www.njufront.pl i obowiązuje od dnia 7 września 2016 roku na czas nieokreślony. Korzystanie z Serwisu oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne, z akceptacją przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu danych osobowych Kupującego, w celu prawidłowej realizacji jego zamówienia, oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia innych, prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Właściciela Serwisu.

2. Strona internetowa www.njufront.pl, zwana dalej Serwisem, powstała w celu umożliwienia zamawiania frontów i dodatków meblowych produkowanych na wymiar pod zamówienie Kupującego.

3. Właścicielem Serwisu, zwanym również Producentem, oraz administratorem danych jest BOHO STUDIO Marek Ilmer, zarejestrowane pod adresem 04-305 Warszawa, ul.Hetmańska 9/2.

4. Przewidywany czas realizacji zamówienia elementów meblowych na wymiar wynosi 20 dni roboczych. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia jest możliwy do określenia w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia.

5. Złożenie zamówienia produkcji frontów następuje w momencie wpłaty przez Kupującego na konto Właściciela, wskazane w wystawionej przez Właściciela zaliczkowej fakturze VAT zaliczki w wysokości 50% wartości całego zamówienia brutto.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w terminie 48 godzin, licząc od daty zaksięgowania środków na koncie Właściciela, Właściciel zwróci Kupującemu zaliczkę zmniejszoną o równowartość 10% wartości zamówienia, lecz nie mniej niż 100 pln, tytułem kosztów związanych z organizacją produkcji. W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia w terminie dłuższym niż 2 dni, całość zaliczki przechodzi na rzecz Właściciela.

7. W przypadku niezgodności dostarczonych elementów z zamówieniem, Kupujący ma prawo do reklamacji. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości i jakości dostarczonych elementów, Kupujący ma obowiązek zgłosić w momencie dostawy elementów, przed ich montażem. Wady elementów, zauważone podczas eksploatacji elementów, Kupujący ma obowiązek zgłosić Producentowi w terminie 7 dni od ich powstania.

8. Wszelkie wady i reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy biuro@njufront.pl

9. Wszystkie elementy meblowe produkowane pod marką Njufront objęte są gwarancją Producenta.

10. Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towaru produkowanego na zamówienie. Zwrot elementów zamówionych do produkcji nie jest możliwy zgodnie z art. 38 § 3 ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

11. Odpowiedzialność na prawidłowy montaż elementów spoczywa na Kupującym. Producent nie odpowiada za wady elementów powstałe w wyniku złego montażu.

12. Nazwa Njufront, wszystkie treści zawarte w Serwisie w tym grafiki, zdjęcia, znak towarowy i baza informacji podlegają ochronie prawnej.

13. Serwis gromadzi informacje dotyczące Kupujących (dane osobowe), które przetwarza w celach prawidłowego świadczenia usług, a także w celach operacyjnych i statystycznych oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez www.njufront.pl

14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania pod wskazany przez Kupującego adres e-mail, informacji systemowych i innych wiadomości. Kupujący w każdej chwili ma prawo zrezygnować z otrzymywania e-maili.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego.

16. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Serwisu.

Regulations and terms and conditions for placing the order.

1. The Regulations define rights and obligations of entities providing and using services through the website www.njufront.pl and are valid from September 7th, 2016 for an indefinite period. The use of the Website and the placing of the order implies the Buyer’s acceptance of these Regulations and the Buyer’s consent to process his/her personal data by the Website Owner to successfully execute the order, or to fulfill when necessary other legally justified purposes by the Owner of the Website.

2. The website www.njufront.pl, hereinafter referred to as the Website, was created with the aim to enable the purchase of fronts and furniture fittings produced to size as per the Buyer’s order.

3. The Owner of the Website, also referred to as the Producer, and the data administrator is BOHO STUDIO Marek Ilmer, registered at 04-305 Warsaw, ul. Hetmańska 9/2.

4. Estimated delivery time for bespoke furniture components is 20 working days. Actual delivery time can be estimated on the exact day of placing the order by the Buyer.

5. The placement of the order for fronts production takes place once the advanced payment of the 50% of the total gross value has been transferred into the Owner’s account, indicated in the advance payment VAT invoice issued by the Owner.

6. In case of cancellation of the order by the Buyer within 48 hours from the date of receiving the payment on the Owner’s account, the Owner shall refund to the Buyer the advanced payment reduced by 10% of the total value of the order, but not less than 100 PLN, covering the costs of setting-up the production. Shall the Buyer cancel the order after 2 days, the Owner becomes entitled to entire advance payment.

7. In the event of non-conformity of the delivered products with the order, the Buyer has the right to file a complaint. The Buyer is obliged to report any objections regarding the quantity and quality of delivered items at the time of delivery, before assembling them. The defects of the components detected during its exploitation shall be reported by the Buyer to the Producer within 7 days from its appearance.

8. Any defects and complaints shall be made in writing and sent to the email address biuro@njufront.pl

9. All the furniture components manufactured under Njufront brand are covered by the Producer’s guarantee.

10. The Buyer does not have a right to return the custom-made goods. Return of components ordered for manufacturing is not possible in accordance with art. 38 § 3 of the Consumer Rights law: “The customer right to withdraw from the off-premises or distance contract does not apply to the contract in which the object is a non-prefabricated product, manufactured to consumer’s specifications or to meet his/her individual needs.”

11. The Buyer is responsible for the correct assembly of components. The Producer is not liable for defects caused by incorrect assembly of components.

12. The brand name Njufront, all the content of the Website including graphics, images, trademark and database are subject to legal protection.

13. The Website gathers information about Buyers (personal data), which are processed to ensure an effective provision of the service, as well as for operative and statistical purposes, and for those occasions in which it is necessary to fulfill the legally justified purposes realized through www.njufront.pl

14. The Owner reserves the right to send to the email address provided by the Buyer system information and other notifications. The Buyer has the right to resign from receiving those emails at any time.

15. In matters not covered by these Regulations, the provisions of the following acts shall be applied: Act of 2 March 2000 on consumer protection rights and responsibility for damages caused by dangerous products (Journal of Laws 2000 No. 22, item 271 as amended), Act of 27 July 2002 on special conditions for consumer selling and on amending the Civil Code (Journal of Laws 2002 No. 141, item 1176 as amended), Act of 23 April 1964 on the Civil Code (Journal of Laws 1964 No. 16, item 93 as amended) and the provisions of the Polish Civil Code.

16. The Owner reserves the right to amend the Regulations of the Website.